office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Разни
„Попчев стоун дизайн ЕООД стартира проект за обучение на заети лица по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“
27.04.2018
0

Попчев стоун дизайн ЕООД стартира проект за обучение на заети лица
Проект BG05M9OP001-1.021-0192-C01 „Повишаване потенциала на заетите Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез повишаване на квалификацията на работещите в сферата за каменоделството“

На 01.04.2018г. “Попчев стоун дизайн” ЕООД стартира проект за обучение на заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Одобреният проект е на обща стойност 39 600.00 лева, от които 33 660.00 лв. европейско и 5 940.00 лв. национално съфинансиране. Субсидията е 100%
“Попчев стоун дизайн” ЕООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:
• Организиране и провеждане на професионално обучение на 25 заети лица по професията „Каменоделец“;
• Обучение по дигитална компетентност – работа със специализиран софтуер за графично моделиране на 14 лица заети в „Попчев стоун дизайн“;

Предвидено е проекта да се реализира в трите бази на фирмата – в с. Слънчево, гр. Варна и гр. Враца. Резултатите от проекта целят повишаване на адаптивността на работната сила на „Попчев стоун Дизайн“ ЕООД, както и нейната конкурентоспособност.

Изпълнението на проекта ще спомогне за по- висока и качествена заетост, в областта на каменоделството,чрез постигане на следните специфични цели:
– Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по- добро образование и квалификация;
– Повишаване на квалификацията на заети лица, съобразно Европейските стандарти в преработвателната промишленост;
– Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.

Начало на проекта: 01.04.2018 г.
Край на проекта: 30.06.2019 г.