office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Предстоящо информационно събитие №2
20.11.2018
0

ES-imageproject-image

На 22.11.2018 г. от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, ще се проведе заключителен информационен ден за резултатите от изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.
В резултат на изпълнените проектни дейности бе въведена в експлоатация Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи.
В допълнение, беше въведена система за енергиен мениджмънт и бяха проведени и одитите за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001. „Попчев стоун дизайн” ЕООД очаква издаването на документа, удостоверяващ сертифицирането съгласно горепосочения стандарт.
Проектът се изпълнява по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 917 460.57лв., от които 1 163 973.35 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 989 377.34 лв. от ЕС и 174 596.01 лв от държавния бюджет) и 753 487.22 лв. собствено съфинансиране.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0529-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.