office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Новини
новини

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0044-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез инвестиции в разработване въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите […]