office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Новини
Разни

Попчев стоун дизайн ЕООД стартира проект за обучение на заети лица Проект BG05M9OP001-1.021-0192-C01 „Повишаване потенциала на заетите Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез повишаване на квалификацията на работещите в сферата за каменоделството“ На 01.04.2018г. “Попчев стоун дизайн” ЕООД стартира проект за обучение на заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Одобреният проект е […]