Popchev Stone Design - гранит, мрамор, варовик
09.2021 - Публична покана за Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на машина за водно рязане

Публична покана за избор на изпълнител с предмет:
„Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на машина за водно рязане”,
в изпълнение на проект no. 2020/551774 „Increased competitiveness through greener production”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Пълният комплект документи може да намерите тук.

Офертите следва да бъдат подадени в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Варна, ж.к „Изгрев“ №890 /ул.Мир срещу №94/в срок до 17:00 ч. на 28.09.2021 г.

Меню
Начало
За нас
Услуги
Европейски програми
Категории
Проекти
Интериорни проекти
Материали
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Враца
Производствена база Слънчево
Контакти
гр. Варна, ул. МИР 94
тел.: (+359 52) 30 06 58
office@popchevstone-design.com
г
р.Враца Западна Хранително Вкусова Зона 
тел: (+359) 893 450 855
vratza@popchevstone-design.com


2022, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни